افتخارات فرهنگی و هنری

افتخارات فرهنگی و هنری دبیرستان پیشتازان

دبیرستان دخترانه شیراز
دیبا رحیمی

کسب مقام اول استانی در مسابقات فرهنگی ، هنری رشته نقاشی گرایش مدادرنگ

دانش آموز پایه هشتم

دبیرستان دخترانه شیراز
کیمیا زارعی

کسب مقام اول ناحیه و راهیابی به مرحله استانی در مسابقات فرهنگی ، هنری رشته کتابخوانی

دانس آموز پایه هفتم

آرتمیس اسداللهی
 
آرتمیس اسداللهی

کسب مقام اول ناحیه در رشته شعر­خوانی/ کسب مقام دوم ناحیه در رشته کتابخوانی

دانش آموز پایه هفتم

 
نازنین یدالهی 

مقام اول ناحیه راهیابی به مسابقات استانی در رشته قلم فلزی

دانش آموز پایه هشتم

 

 
ملیکا گرگین

کسب مقام دوم ناحیه در رشته نقاشی (گواش)

 

دانش آموز پایه نهم

 

ملیکارودساز
 
ملیکا رودساز

کسب مقام برتر ناحیه در رشته صحیفه

 

دانش آموز پایه نهم

 

هلیا ملک
 
هلیا ملک

کسب مقام دوم ناحیه در رشته شعرخوانی

پایه هشتم

 

 
مانا خداکرمی

کسب مقام دوم ناحیه در رشته کاریکاتور

هشتم

 

 
پارمیس امیرنژاد

کسب مقام دوم ناحیه در رشته تذهیب

پایه نهم

 

 
زهرا خجسته

کسب مقام دوم ناحیه در رشته قلم فلزی

پایه نهم

 

 
ویدا چاهکوتاهی

کسب مقام سوم ناحیه در رشته نقاشی ( رنگ و روغن)

پایه نهم